Paslaugos

Mokykloje teikiamos paslaugos: 

·         ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas;

·         pradinis ugdymas;

·         pagrindinis ugdymas;

·         neformalus švietimas;

·         maitinimas mokyklos valgykloje;

·         socialinio pedagogo pagalba;

·         veikia biblioteka.

Priėmimas į mokyklą:

·         Asmens priėmimas mokytis mokykloje įforminamas mokymo sutartimi, pateikus

visus reikiamus dokumentus (prašymą, gimimo liudijimą, Vaiko sveikatos pažymėjimą, jei prieš tai mokėsi kitoje mokykloje – informaciją apie pasiekimus).

·         Mokymo sutartis su kiekvienu nauju mokiniu, taip pat su tos mokyklos mokiniu,

pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

·         Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo

pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.

·         Už vaiką iki 14 metų mokymo sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

·         14–16 metų vaikas mokymo sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą