Mokyklos istorija

                  1917 m. Dambavoje įkuriama pradinė mokykla. Mokytojas buvo Antanas Sadlauskas. Vėliau mokytojavo Antanas Laugaitis, Saliamonas Pranaitis, Zofija Smolskaitė ir Antanas Gružinskas.

                 1925 m. perkeliama į Jankų kaimą buvusias valsčiaus raštinės patalpas, o raštinė perkeliama į V. Gudaičio namą.

                   Jankuose mokytojavo Bronius Paukštys, mokėsi 57 mokiniai. Tais metais ketvirtą klasę baigė 2 mokiniai: Julė Gustainytė ir Viktoras Ašmenskas.

                      Keletą sakinių norėtume parašyti apie Viktorą Ašmenską. 2001 m. „Gimtinės žodis“ Viktorą išrinko Jankų 20-ojo šimtmečio žmogumi. Apdovanotas už nuopelnus sportinei aviacijai Dariaus ir Girėno, tarptautinės aeronautikos, LDK Gedimino I laipsnio medaliais. Vikoras Ašmenskas turi gerą atmintį, rašo atsiminimų knygas, mielai prisimena savo gimtinę.

                      Vėliau mokytojavo Jonas Babušis (kuris vėliau mirė Sibire). 1925–1936 m. – Stasė Bakūnaitė-Čepienė – Dambavoje. Antrame Jankų pradžios mokyklos komplekte 1928–1936 m. mokytojavo Emilija Kremerytė, 1931–1945 m. – Vladzė Augustauskaitė-Tiškevičienė, o nuo 1937 m. – Teklė Banzevičiūtė.

                      Lietuvos Nepriklausomybės metais Jankų kaimo mokykloje, tose pačiose valsčiaus raštinės patalpose buvo įsikūrusios 6 klasės. Pastatas buvo didelis, dviejų galų, vienoje patalpoje mokėsi po dvi klases. Netilpusios klasės įsikūrė Viktoro Gudaičio pastate (dabar pieninė).

                      Po karo Viktoro Gudaičio pastate, kuriame mokėsi mokiniai, įkūrus milicijos nuovadą, klasės laikinai perkeliamos į Paikščio namus (dabar gyvena Elena Jasulevičienė). 1946 m. per rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą, Dambavos mokykla sudegė, todėl mokiniai pradėjo rinktis Juozo Šinkūno namuose (dabar tušti namai).

                      1937 m. Jankų pradinėje mokykloje mokėsi I komplekte 63 mokiniai, II komplekte (Dambavoje) – 45 mokiniai. Mokytojai buvo Petras Simanavičius, Albina Simanavičienė, Vladzė Tiškevičienė, Valentinas Adomaitis, Teklė Bandzevičiūtė, Ona Vidrindkienė, Saliamonas Pranaitis, Magdalena Martynaitytė-Karčiauskienė, Antanas Širvaitis, Genovaitė Žemaitytė-Anusauskienė, Saliamonas Blonskis.

                      1941 m. mokytojai A. ir P. Simanavičiai ir V. Adomaitis buvo ištremti. 1945 m. mokykloje buvo 4 klasės skirtingose trijose pastatuose, mokyklos vedėja buvo Ona Bagdonaitė.                     Nuo 1946 m. mokykla buvo septynmetė. Mokytojavo Julija Kuraitė-Stankaitienė, Justinas Žibas, Petras Kašuba, Eigenija Žemaitytė-Anusauskienė, Birutė Merkevičiūtė-Raibikienė, Stasė Valaitytė-Stankienė, Benjeminas Raibikis, Ona Stankevičienė, Gražina Žalytė ir Saliamonas Andriuškevičius, kuris dar ir nuo 1949 m. iki 1953 m. direktoriavo.

                      Apie 1950 metus pastatė dar vieną pastatą mokyklai. Jis buvo atvežtas iš Tamošbūdžio Prano Mureikos nugriauto namo (Mureikų šeimą 1949 m. ištrėmė į Sibirą, tuščius namus nugriovė ir pervežė į Jankus). Jame taip pat įsikūrė kelios klasės, taigi tada mokykla jau buvo trijuose pastatuose: pagrindiniame valsčiaus, Mureikų name ir dar viename nedideliame mediniame pastate prie mokyklos.

                      Mokinių buvo daug. Jie susirinkdavo iš aplinkinių kaimų, iš aplinkinių pradinių mokyklų: Pašilupių, Karčrūdės, Pakalniškių, Patašinės. Į 5 klasę po karo susirinko 50 vaikų ir visi jie mokėsi vienoje patalpoje, paralelių klasių nebuvo. Tik septynmetę mokyklą baigė ne visi, gal tik pusė.

                      Senbuviai jankiečiai dar prisimena ir kalėjimą, įkurtą Jankuose prieš karą. Jame buvo uždaromi Valsčiaus liepimu prasikaltę žmonės, pvz.: nesumokėję mokesčių, apsivogę ir pan. Po karo kalėjime buvo kalinami žmonės, nepaklusę, pasipriešinę sovietiniam režimui..

                      1950 m. buvo panaikinta milicijos nuovada, tuo pačiu uždarė ir kalėjimą. Pastatas atiduodamas mokyklos žinion. Mokinių buvo daug, jie susirinkdavo iš tolimų kaimų, todėl Jankuose buvo įkurtas mokinių bendrabutis. Pirmiausiai jis įkuriamas milicijos nuovados patalpose, o buvusiame kalėjime –  bendrabučio virtuvė.

                      1953 m. direktoriumi buvo paskirtas Izidorius Žemaitis, kuris direktoriavo iki 1955 m. Jis buvo vienintelis kaime fotografas. Tai buvo žmogus mėgstantis keliauti, daug skaitantis, ypač domėjosi liaudies medicina. Turbūt nebuvo tokios žolelės, kurios nežinotų gydomųjų savybių.

                      1951 m. mokyklą baigė pirmoji septintokų laida. 1955–1959 m. mokyklai vadovauja Antanas Butėnas. Direktorius buvo veiklus ir ūkiškas. Tuo laiku buvo suremontuoti visi pastatai, tvarkoma mokyklos aplinka, sodinami medeliai.

                      1959–1962 m. direktoriavo Banionis, Regina Seniūnaitė-Krištopaitienė, Dalia Sabaitė-Žmuidienė. 1962 m. Jankų mokykla tampa aštuonmetė.

1963–1972 m. mokyklai vadovauja  Marija Draugelytė. Tuo metu mokykla tapo Jankų  kultūros centru: į mokyklą kviečiami rašytojai, poetai, įžymūs žmonės, eksponuojami dailininkų paveikslai. 1965 m. prasidėjo mokyklos priestato statyba. Direktorė stengėsi, kad statybos darbai vyktų sklandžiai, net statinio projekte sugebėjo kai ką pakeisti. Plane buvo numatyta įruošti paprastas krosnis, o pastatė katilinę ir įvedė centrinį šildymą. 1969 m. rugsėjo pirmąją iškilmingai atidarytas nauja dviejų aukštų mūrinė mokykla. Visos klasės – viename pastate, nauji baldai, naujos priemonės. Likusieji seni pastatai gavo kitą paskirtį: viename senosios mokyklos pastate įkuriamas bendrabutis, o kitame įruošiama sporto salė. Mokykla pasipildo naujais mokytojais.

                      1972–1980 m. mokyklai vadovauja Genovaitė Ruočkuvienė. Jai vadovaujant pagyvėjo darbas su mokiniais, sužydėjo kultūrinis-meninis mokyklos gyvenimas. Mokytojas  Vaidas Pračkaila pastatė  įspūdingą operetę „Batuotas katinas“, kuriai jis ir scenarijų parašė, ir muziką parinko, ir režisavo.

                      1980–1986 m. mokyklai vadovauja Algirdas Bieliauskas. Tai buvo energingas, reiklus direktorius. Rūpinosi mūsų mokyklos aplinka, drausme, daug dėmesio skyrė sportinei veiklai.

                      Nuo 1986 m. mokyklai vadovauti pradeda Irena Bergerytė-Ozerenskienė. Tais pačiais metais mokykla tampa devynmete. 2000 m. mokyklą baigia pirma dešimtokų laida. 2006 m. mokykloje įsteigiama priešmokyklinio ugdymo grupė, nuo 2012 m. teikiamas ir ikimokyklinis ugdymas.

                                             JANKŲ MOKYKLAI

Jankų mokyklai sakome „SVEIKA!“

Tu pasakų šalis maža, tu mažas rojus,

Čia mano klasė ir draugai, ir suolas –

Čia mūs namai antri, čia mūs rytojus...

Padrąsinkime mažąjį pirmoką –                                                                      

Jis dideliu būti dar nemoka...

Ir mokytojai pirmajai dėkojam –

Tu mums brangi esi, nes tu – pirmoji...

(Priedainis)   PRISĖDAME.TYLIME. IR KYLAME.

                       Į dangų, saulę, lietų – naują kelią!

                       Ir nors gyvenimas nuves labai toli –

                       Jankų mokykloj liks širdies dalelė...

                                    

                         Kai į kuprinę paskutinį kartą

                         Sudėsim svajones ir pirmą raidę...

                         Mes išsinešim dangų iš Jankų –

                        Tam danguje surasim savo žvaigždę...

Mokytojau mano, jei gali atleisk

Už pamirštas knygas ir piktą žodį,

Aš žinau atleisi man visas klaidas –

Nes, mokytojau, tu kitaip nemoki...

Ir gal netapsiu aš žymiu labai,

Ir mokslininku gal visai nebūsiu...

Bet širdyje Tau, Mokytojau, šauksiu –

Kad žmogumi geru užaugsiu!

           (Priedainis)         PRISĖDAME.TYLIME. IR KYLAME.

                       Į dangų , saulę ,lietų – naują kelią!

                       Ir nors gyvenimas nuves labai toli –

                       Jankų mokykloj liks širdies dalelė...

                                    

                         Kai į kuprinę paskutinį kartą

                         Sudėsim svajones ir pirmą raidę...

                         Mes išsinešim dangų iš Jankų –

                        Tam danguje surasim savo žvaigždę...

Kai skamba juokas mūs mažoj mokykloj –

Taip noris apkabint visus draugus...

Nes niekur nieko aš gražiau nerasiu

Už Jankų mokyklinius metus!

Užverdami mokyklos mūs duris

Paliksim išbarstytą savo juoką,

Ir sąsiuvinį, kur vaikystę piešiam,

Ir lentą, kurią mūsų pirštai liečia... .

(Priedainis)          PRISĖDAME.TYLIME. IR KYLAME.

                              Į dangų, saulę, lietų – naują kelią!

                               Ir nors gyvenimas nuves labai toli –

                               Jankų mokykloj liks širdies dalelė...

                                             

                               Kai į kuprinę paskutinį kartą

                               Sudėsim svajones ir pirmą raidę...

                               Mes išsinešim dangų iš Jankų –

                               Tam danguje surasim savo žvaigždę...